Regulamin

Start . Regulamin

Regulamin wypożyczalni kajaków – Młyn Bombelka

 1. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 2. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez wypożyczającego umowy o odpowiedzialności materialnej i wpłaceniu należności. Z momentem podpisania w/w umowy za wypożyczony sprzęt, wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 3. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt, który uzupełni brakujący sprzęt a uszkodzony wymieni na sprawny. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 4. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie, (śmieci zabieramy ze sobą, kajak myjemy i odstawiamy w wyznaczone miejsce, wiosła i kapoki również odkładamy w miejscu do tego przeznaczonym.)
 5. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
 6. Za sprzęt nie zwrócony w terminie i umówionym miejscu Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
 7. Osoby nieletnie / niepełnoletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 8. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm / mienia.
 9. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 11. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 12. Za zgubienie, kradzież, zniszczenie sprzętu z winy wypożyczającego, odpowiada wypożyczający, który zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień zamortyzowania. Za przedziurawienie w zależności od wielkości uszkodzenia od 100 zł do 200 zł.
 13. Spływy organizowane przez publiczne szkoły, przedszkola i inne placówki reprezentuje wyznaczony przez dyrektora kierownik wycieczki, który w ich imieniu: odbiera, nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt: kamizelki asekuracyjne, kajaki, wiosła oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 14. Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub innej placówce.
 15. Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie „kąpielisk” i „pływalni” w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
 16. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. w przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Wypożyczalni.
 17. Osoby które wypożyczają kajaki jako osoby reprezentujące grupę (spływy grupowe)
  – wypożyczający + osoby niepełnoletnie (np. spływy szkolne)
  – wypożyczający + osoby pełnoletnie (np. spływy firmowe)
  Przejmują na siebie odpowiedzialność za grupę oraz sprzęt grupie udostępniony.
 18. Agroturystyka (gospodarstwo rolne) „Młyn Bombelka” Wojciech Orłowski, przewiduje po spływie (po wcześniejszym uzgodnieniu) możliwość skorzystania z istniejącej infrastruktury: ognisk, grilla, toalet, pola biwakowego, parkingu, placu zabaw, wiaty, wędkowania.
 19. W trakcie korzystania z infrastruktury użytkownicy ponoszę pełne koszty uszkodzonego lub zniszczonego wyposażenia oraz pokrywają wyrządzone przez siebie szkody. „Młyn Bombelka” nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci przebywających na jej terenie gości.
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW

OŚWIADCZENIE WYPOŻYCZAJĄCEGO KAJAK