Regulamin gry w paintball

Start . Regulamin gry w paintball

Regulamin gry PAINTBALL

 1. W grze mogą brać udział osoby o dobrym stanie zdrowia. Osoby, u których mogą wystąpić jakiekolwiek przeciwwskazania do gry w paintball, wynikające ze stanu zdrowia nie mogą brać udziału w rozgrywkach.
 2. Uczestnicy gry nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków o działaniu psychotropowym.
 3. Rozpoczęcie gry następuje na wyraźny znak lub okrzyk obsługi.
 4. Na terenie pola gry obowiązuje bezwzględny zakaz zdejmowania masek z twarzy.
 5. Zabronione jest strzelanie z markera (również bez kulek) poza terenem pola gry.
 6. Poza terenem gry wymagane jest blokowanie spustu.
 7. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi. Osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa i stanowiące zagrożenie dla innych graczy będą usuwane z pola przez obsługę bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionej opłaty.
 8. Odległość, od jakiej strzelają do siebie zawodnicy nie powinna być mniejsza niż 5 m. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
 9. Przed rozpoczęciem gry zawodnicy wspólnie z obsługą ustalają zasady trafienia – na rozbite kulki tzw. „splat” lub uderzenie kulką (bez rozbicia kulki włącznie).
 10. Gracz wyeliminowany z gry, nie zdejmując maski, podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką opuszcza lufę markera ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry.
 11. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności markera należy przerwać grę i zwrócić się o pomoc do obsługi.
 12. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni, a także uzupełniania magazynków kulkami, które leżały na ziemi.
 13. Nie wolno celować ani strzelać do graczy wyeliminowanych, osób postronnych, obsługi, fotografów i zwierząt.
 14. Należy przerwać grę w przypadku pojawienia się osób postronnych na terenie pola gry.
 15. Podczas gry obowiązuje zakaz używania słów wulgarnych, przemocy, i innego rodzaju przekazu obrażającego zawodnika z przeciwnej oraz własnej drużyny.
 16. W przypadku uszkodzenia wypożyczanego sprzętu, wynikłego z niewłaściwego użytkowania lub świadomego, umyślnego uszkodzenia, stosuje się odpowiedzialność materialną uczestnika gry.
 17. Na terenie pola gry jak i na terenie przyległym obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci i butelek.